Informacja o przetwarzania danych osobowych przez IQnet Sp. z o.o.

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować?

IQnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-358) przy ul. Jasnogórskiej 44, jest administratorem Państwa danych osobowych przekazanych jej w ramach realizowanych kontaktów biznesowych, kierowanej do niej korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym inicjowanej bezpośrednio przez stronę www.iqnet.pl.

Zapytania oraz żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kierować na adres iqnet(at)iqnet.pl, telefonicznie pod numerem 609 687 408 lub listownie na adres siedziby Spółki (podany powyżej).

Podstawie informacje o przetwarzaniu danych osobowych PARTNERÓW BIZNESOWYCH

(osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub inną formę działalności, nie będących osobami prawnymi)

Dane osobowe zawarte w zasobach IQnet Sp. z o.o. pochodzą: 

 • bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą
 • z innych źródeł, w tym rejestrów ogólnodostępnych KRS, CEiDG, stron internetowych Partnera w zakresie danych identyfikacyjnych firmy, służbowych dany kontaktowych

CEL PRZETWARZANIA: podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania umowy lub zamówienia

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH: do momentu rozwiązania łączącej obie strony umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia roszczeń właściwy dla rodzaju zawartej umowy

INFORMACJA O WYMOGU/ DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej zawarcia

CEL PRZETWARZANIA: realizacja obowiązków rozliczeniowych i archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa

PODSTAWA PRAWNA: niezbędność do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na IQnet Sp. z o.o. (art. 6. pkt 1. lit. C RODO)

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH: do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

INFORMACJA O WYMOGU/ DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak realizacji współpracy 

CEL PRZETWARZANIA: marketing bezpośredni – promocja produktów i usług własnych, w tym informacji o nowym rozwiązaniach technologicznych, proponowanych konferencjach, szkoleniach i warsztatach w ramach budowania i wzmacniania relacji biznesowych

PODSTAWA PRAWNA: niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów IQnet Sp. z o.o. (art. 6. pkt 1. lit. F RODO) 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH: do momentu wniesienia sprzeciwu, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jego wniesieniem 

INFORMACJA O WYMOGU/ DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości przekazaniu Pani/Panu informacji z zakresie marketingu bezpośredniego 

CEL PRZETWARZANIA: przekazywanie informacji organizacyjnych związanych z udziałem konferencjach, szkoleniach i innych aktywnościach marketingowych realizowanych przez IQnet Sp. z o.o. 

PODSTAWA PRAWNA: niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów IQnet Sp. z o.o. (art. 6. pkt 1. lit. F RODO)

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH: do momentu wniesienia sprzeciwu, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jego wniesieniem

INFORMACJA O WYMOGU/ DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości przekazaniu Pani/Panu przedmiotowych informacji 

CEL PRZETWARZANIA: ocena wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub wiążącej nas współpracy i realizowanych procesach windykacyjnych (o ile zajdzie taka potrzeba) oraz ochrona przed roszczeniami 

PODSTAWA PRAWNA: niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów IQnet Sp. z o.o. (art. 6. pkt 1. lit. F) 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH: zgodnie z okresem do wygaśnięcia roszczeń z tytułu realizacji współpracy i okresu przedawnienia

INFORMACJA O WYMOGU/ DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak realizacji współpracy 

Dane osobowe mogą być ujawnione: 

 • klientom, dostawcom, innym podwykonawcom, spółkom Grupy Unima 2000 w zakresie niezbędnym do realizacji podjętych działań biznesowych;
 • podmiotom świadczącym dla IQnet Sp. z o.o. usługi niezbędne do realizacji wsparcia organizacyjnego, w szczególności świadczących usługi prawnicze, doradcze, księgowe, windykacyjne, doręczania korespondencji i
  przesyłek, rozliczania należności i zobowiązań, jak również wsparcia technicznego w zakresie obsługi informatyczne Spółki;
 • podmiotom związanych z organizacją konferencji, szkoleń tj. m.in. hotelom, drukarniom, prelegentom (dotyczy uczestników tego typu realizacji);
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawie informacje o przetwarzaniu danych osobowych PRZEDSTAWICIELI PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Dane osobowe zostały nam udostępnione przez naszych Partnerów Biznesowych (niezależnie od formy prawnej) w ramach realizowanych kontraktów lub zawartych porozumień, których Pan/Pani jest pracownikiem lub przedstawicielem.

Zakres przetwarzanych danych osobowych zależny jest od rodzaju realizowanej współpracy. Podstawowe dane osobowe obejmują w szczególności dane kontaktowe takie jak imię, nazwisko, stanowisko, nazwa i adres firmy partnera biznesowego,
numer telefonu, adres e-mail. Ponadto przetwarzaniu mogą podlegać dane zawarte w posiadanych dokumentach potwierdzających uprawnienia i/lub doświadczenie zawodowe oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i medycyny pracy.

CEL PRZETWARZANIA: wykonania zawartej z Pana/Pani Pracodawcą (Zleceniodawcą) umowy, która realizowana jest przy Pani/Pana czynnym udziale, w tym kontaktu przy wykonywaniu umowy, potwierdzenia kwalifikacji i/lub danych uprawnień, jak również wymiany korespondencji 

PODSTAWA PRAWNA: niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów IQnet Sp. z o.o. (art. 6. pkt 1. lit. F RODO) oraz niezbędność do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na IQnet Sp. z o.o. (art. 6. pkt 1. lit. C RODO) 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH: do momentu rozwiązania łączącej obie strony umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy 

INFORMACJA O WYMOGU/ DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak realizacji współpracy z Pani/Pana udziałem  

CEL PRZETWARZANIA: marketing bezpośredni – promocja produktów i usług własnych, w tym informacji o nowym rozwiązaniach technologicznych, proponowanych konferencjach, szkoleniach i warsztatach w ramach nawiązania relacji biznesowych 

PODSTAWA PRAWNA: niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów IQnet Sp. z o.o. (art. 6. pkt 1. lit. F RODO) 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH: do momentu wniesienia sprzeciwu, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jego wniesieniem 

INFORMACJA O WYMOGU/ DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości przekazaniu Pani/Panu informacji z zakresie marketingu bezpośredniego 

CEL PRZETWARZANIA: przekazywanie informacji organizacyjnych związanych z możliwością i udziałem konferencjach, szkoleniach i innych aktywnościach marketingowych realizowanych przez IQnet Sp. z o.o. traktowanych jako umocnienie relacji biznesowych 

PODSTAWA PRAWNA: niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów IQnet Sp. z o.o. (art. 6. pkt 1. lit. F RODO)

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH: do momentu wniesienia sprzeciwu, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jego wniesieniem 

INFORMACJA O WYMOGU/ DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przekazaniu Pani/Panu przedmiotowych informacji 

Dane osobowe mogą być ujawnione:

 • klientom, dostawcom, innym podwykonawcom, spółkom Grupy Unima 2000 w zakresie niezbędnym do realizacji podjętych działań biznesowych;
 • podmiotom świadczącym dla IQnet Sp. z o.o. usługi niezbędne do realizacji wsparcia organizacyjnego, w
  szczególności świadczących usługi prawnicze, doradcze, księgowe, windykacyjne, doręczania korespondencji i przesyłek, rozliczania należności i zobowiązań, jak również wsparcia technicznego w zakresie obsługi informatyczne Spółki;
 • podmiotom związanych z organizacją konferencji, szkoleń tj. m.in. hotelom, drukarniom, prelegentom (dotyczy uczestników tego typu realizacji);
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych OSOBY KONTAKTUJĄCEJ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM elektronicznych lub tradycyjnych kanałów komunikacyjnych

CEL PRZETWARZANIA: obsługi dokonanego przez Pana/Panią zapytania oraz udzielenia na nie należytej odpowiedzi 

PODSTAWA PRAWNA: niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów IQnet Sp. z o.o. (art. 6. pkt 1. lit. F RODO) 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH: do momentu wniesienia sprzeciwu, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jego wniesieniem

INFORMACJA O WYMOGU/ DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości udzielenia Pani/Panu odpowiedzi 

Dane osobowe mogą być ujawnione: 

 • klientom, dostawcom, innym podwykonawcom, spółkom Grupy Unima 2000 w zakresie niezbędnym do udzielania odpowiedzi;
 • podmiotom świadczącym dla IQnet Sp. z o.o. usługi niezbędne do realizacji wsparcia organizacyjnego, w szczególności świadczących usługi prawnicze, doradcze, doręczania korespondencji i przesyłek, jak również wsparcia technicznego w zakresie obsługi informatyczne Spółki;
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Informacja w zakresie realizacji praw osoby, których dane osobowe

Na każdym etapie przetwarzania przez IQnet Sp. z o.o. danych osobowych, mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych,
 • ograniczenia zakresu przetwarzania, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania,
 • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową
 • wniesienie skargi, w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji powyższych praw osobą, której dane dotyczą zobowiązania jest do złożenia wniosku o realizację swoich praw. Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych i wynikających z nich tytułów okresów przechowywania Państwa danych osobowych.

Państwa wniosek realizowany będzie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania. Niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat. Niemniej w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd, na które nie będziemy w stanie zrealizować wniosku zostaniecie Państwo o tym fakcie bezzwłocznie poinformowani.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji, kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować jako osoby upoważnione do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do określenia przez nas sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji, co do możliwości przeniesienia.

Powyższe informacje realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, zawsze w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

*RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)